Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door melon.ai B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met melon.ai sluit.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “melon.ai B.V.”, leverancier van maatwerk software en consultancy;
  • “klant”, iedere partij die een overeenkomst aangaat met melon.ai ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;
  • “softwareontwikkeling”, het voor klanten ontwikkelen van computerprogrammatuur, het bouwen van websites voor het intra- of internet en het ontwikkelen van mobiele applicaties alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij melon.ai goederen en /of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen melon.ai en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Alle aanbiedingen van melon.ai zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

2.2 melon.ai kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is melon.ai daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij melon.ai anders aangeeft.

3. Verplichtingen melon.ai en klant

3.1 Overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na orderbevestiging door klant aan melon.ai. Klant heeft zelf de verantwoordelijkheid de door melon.ai verstrekte opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren.

3.2 melon.ai heeft het recht om opdrachten, die naar inhoud of vorm in strijd zijn met wet en/ of regelgeving te weigeren c.q. reeds in behandeling genomen opdrachten zonder opgave van redenen te retourneren. Klant vrijwaart melon.ai in een dergelijk geval ten opzichte van aanspraken van derden, terwijl klant in het kader van het gestelde in dit artikel tevens ten allen tijde zal afzien van het indienen van enige schadevergoeding aan het adres van melon.ai.

3.3 melon.ai is gerechtigd, indien op verzoek van klant enige prestatie wordt verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, daarvoor betaling te verlangen overeenkomstig de geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Klant zal melon.ai steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie.

3.5 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van melon.ai met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren.

3.6 De klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan melon.ai.

3.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft melon.ai het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de klant.

4. Dienstverlening melon.ai aan klant

4.1 melon.ai verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.

4.2 melon.ai ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

4.3 melon.ai ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.

4.4 De persoonsgegevens van klant verstrekt aan melon.ai worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij melon.ai daartoe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

4.5 melon.ai zal klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door tussen partijen overeen gekomen wijzigingen of aanvullingen van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing van deze werkzaamheden zal worden beïnvloed.

4.6 melon.ai heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.7 melon.ai heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.

4.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft melon.ai het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt betaald, is melon.ai niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

4.9 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft melon.ai het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.10 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

4.11 Indien melon.ai gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze aan melon.ai heeft verstrekt.

5. Prijs / betaling

5.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

5.2 melon.ai is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan klant en met inachtneming van een termijn van één maand de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Voor consumenten bedraagt deze termijn drie maanden. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

5.3 melon.ai kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor softwareontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door klant wordt voldaan.

5.4 Alle facturen zullen door klant worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is klant verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door melon.ai is ontvangen.

5.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van melon.ai en de verplichtingen van de klant jegens melon.ai onmiddellijk opeisbaar.

6. Incassokosten

6.1 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

6.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft melon.ai, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

6.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft melon.ai, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

6.4 Voor zover de klant handelt in de hoedanigheid van consument heeft melon.ai pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat melon.ai de klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

6.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

7. Meerwerk en wijzigingen

7.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen melon.ai en klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van melon.ai worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door melon.ai wordt gehanteerd in aanmerking komt. melon.ai is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en melon.ai, kan / kunnen worden beïnvloed.

7.3 melon.ai is niet verplicht de door haar ontwikkelde software te updaten indien de specificaties van software van derde partijen wijzigen.

8. Tussentijdse beëindiging

8.1 Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met melon.ai niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 8 en in situaties als omschreven in artikel 12, is melon.ai gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

8.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en melon.ai gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat klant en / of diens medewerkers illegale teksten en / of afbeeldingen op de internetsite plaatsen.

8.3 Klant heeft het recht de overeenkomst met melon.ai tussentijds te beëindigen indien melon.ai niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat klant melon.ai schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en melon.ai binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

8.4 Door klanten afgenomen producten worden in het algemeen door melon.ai niet retour genomen en betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle door melon.ai ontwikkelde software, wordt met de grootste zorg uitgevoerd, gebruik van die software is geheel voor eigen risico.

9.2 melon.ai is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die aantoonbaar het gevolg is van het handelen door melon.ai, doch beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW).

9.3 Indien de betreffende overeenkomst hosting betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar.

9.4 In geen geval zal de vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het maximaal het factuurbedrag prijs (exclusief BTW) per gebeurtenis alsmede per kalenderjaar , waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.5 Gedurende een periode van drie kalendermaanden na oplevering van de opdracht aan klant door melon.ai zal melon.ai naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. melon.ai garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs door melon.ai is ontwikkeld, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan melon.ai toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan melon.ai is gewijzigd.

9.6 Aansprakelijkheid van melon.ai voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.7 De aansprakelijkheid van melon.ai wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant melon.ai onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en melon.ai ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat melon.ai in staat is adequaat te reageren.

9.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij melon.ai meldt.

9.9 U bent als klant zelf verantwoordelijk voor het controleren van de door u ingebrachte betaal- en incasso-opdrachten en het doorsturen van die opdrachten naar Internet Bankieren. Controleer derhalve goed het aantal en de bedragen van de ingebrachte gegevens voor u die betaal- en incasso-opdrachten doorstuurt naar Internet Bankieren. Dit ter voorkoming van het niet juist of te laat overmaken van betalingen. melon.ai aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit verkeerde overboekingen en/of te late betalingen.

9.10 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens melon.ai vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

10. Overmacht

10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van melon.ai.

10.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

10.3 Indien in het geval van hosting een internetsite of internet dienst ten gevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van melon.ai, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van melon.ai en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.

11. Verjaring

11.1 Voor alle vorderingen jegens melon.ai en de door melon.ai (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

11.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de klant melon.ai ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen melon.ai en de klant worden beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 De geschillen welke tussen melon.ai en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door melon.ai met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar melon.ai is gevestigd.

Hosting

De in dit hoofdstuk “hosting” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien melon.ai in opdracht van klant optreedt als host op het Internet en in het geval van overige periodieke dienstverlening.

13. Duur

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 maand.

13.2 De duur van de overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij klant of melon.ai de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de betreffende periode.

14. Onderhoud en garantie

14.1 melon.ai verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.

14.2 melon.ai verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door klant alle haar ten diensten staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen.

15. Vrijwaring door klant

Klant vrijwaart melon.ai voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van melon.ai jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:

  • ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie
  • en / of afbeeldingen op – een internetsite door de klant, medewerkers van de klant en / of derden;
  • het zonder toestemming van klant of melon.ai inbreken in en / of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/internetsites door derden (hacken);
  • het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

Software-ontwikkeling

De in dit hoofdstuk “softwareontwikkeling” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “hosting” van toepassing indien melon.ai in opdracht van klant computerprogrammatuur ontwikkelt en / of webapplicaties en / of mobiele applicaties bouwt.

16. Ontwikkeling van programmatuur

16.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. melon.ai zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor klant instaat.

16.2 melon.ai is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

17. Aflevering, installatie en acceptatie

17.1 melon.ai zal de te ontwikkelen programmatuur aan klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door melon.ai uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

17.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door melon.ai uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.

17.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

  • indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door melon.ai uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel
  • indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de test periode, dan wel indien melon.ai vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

17.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant melon.ai hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

17.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de klant melon.ai hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. melon.ai zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij melon.ai gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

17.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de Nice2do om deze kleine fouten te herstellen.

17.7 Indien de programmatuur in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet.

18. (Intellectuele) eigendomsrechten

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die melon.ai bij de uitvoering van softwareontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen, ontwerpen, documentatie en werkwijzen, berusten uitsluitend bij melon.ai (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De overeenkomst omvat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van melon.ai aan de klant.

18.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van melon.ai is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van melon.ai of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

18.3 De rechten van intellectuele eigendom welke melon.ai in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

18.4 Het is melon.ai toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien melon.ai door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal melon.ai op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen.

18.5 melon.ai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of her distribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten berusten die de klant heeft aangeleverd zonder melon.ai op de hoogte te stellen van het betreffende recht of rechten.

18.6 melon.ai behoudt zich de rechten voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. melon.ai heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

18.7 Alle door melon.ai in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van melon.ai, totdat de klant alle verplichtingen uit de met melon.ai gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

18.8 Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien melon.ai uit andere hoofde nog enige vordering op de klant heeft.

19. Annulering

Indien klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan melon.ai alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van melon.ai op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

20. Vindplaats en wijziging voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden worden altijd meegeleverd met offertes en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met melon.ai.

20.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.